Návrat na titulní stránku: Střední Evropa - revue pro středoevropskou kulturu a politiku

Redakce

Šéfredaktor Rudolf Kučera Šéfredaktor: Rudolf Kučera
Zástupce šéfredaktora: Ivan Štern
Redakční rada: Petr Anderle, Josef Forbelský,
Alexandr Fried, Milan Churaň,
Helmut Kohlenberger (Salzburg), Milan Kubes,
Bernd Posselt (Evropský parlament)
Administrace: Jana Jagerová
Tisk a sazba: Grantis s.r.o Ústí nad Orlicí
Adresa Institutu ( pouze poštovní): Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2, spojení
pouze e-mail: rudoif.kucera@cmail.cz

Revue Střední Evropa vydává Institut pro středoevropskou kulturu a politiku
( IČO 499676 ) ve spolupráci s Nadací Konrada Adeauera

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Karlovo nám. Praha 2, číslo účtu:
15154379 / 0800, IBAN CZ41
0800 0000 0000 1515 4379, BIC GIBACZPX